Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecné informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Žabka, Brno, příspěvková organizace IČO: 696 51 612 (dále jen MŠ Žabka) je příspěvkovou organizací. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku. V rámci zajišťování svých činností provádí MŠ Žabka, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

* Přijímání do mateřské školy

* Zajištění předškolního vzdělávání

* Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků

* Poskytování poradenských služeb ve školách

* Zajištění školního stravování

* Výběrová řízení na zaměstnance

* Pracovněprávní a mzdová agenda

* Evidence uchazečů o zaměstnání

* Evidence úrazů

* BOZP

* Prezentace MŠ Žabka

* Organizace školních výletů a škol v přírodě

* Projekty, žádosti o dotace

* Vedení účetnictví

* Smlouvy, objednávky služeb

 

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:

V rámci akcí (např. vystoupení dětí na veřejnosti, společné akce rodičů a dětí, denní program ve škole) pořádaných Mateřskou školou Žabka, Brno, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Mateřská škola Žabka nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u Mateřské školy Žabka, Brno, příspěvková organizace, nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů žáků a jejich zákonných zástupců.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním

plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

* požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,

* požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Mateřské školy Žabka Brno jsou nepřesné),

* požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

* podat stížnost u dozorového orgánu.

 

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Dagmar Šenbergerová

ZŠ Otevřená 20a

Brno 64100

tel.: 607 976 137, email: info@zszebetin.cz